Việt Nam 2017 Báo cáo đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ sau bão Damrey

Việt Nam 2017 Báo cáo đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ sau bão Damrey
June 2018

Báo cáo này phân tích chi tiết các ngành quan trọng bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại sau bão Damrey. Báo cáo cũng nêu lên nhu cầu tái thiết, khôi phục, và đề xuất một chiến lược phục hồi rõ ràng.