ທດິ ທາງການຕາ້ ນໄພນາໍ້ ຖວ້ ມໃນຕວົ ເມືອງ ຂອງເມືອງໄຊ

ທດິ ທາງການຕາ້ ນໄພນາໍ້ ຖວ້ ມໃນຕວົ ເມືອງ ຂອງເມືອງໄຊ
December 2017

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມເປັນປະຈໍາເຊ່ິງເປັນອັນຕະ ລາຍຕ່ໍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດ. ເມືອງໄຊ ເປັນເມືອງ ຫຼວງ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຕງັ້ ຢູ່ທາງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກເຫດການນ້ໍາຖ້ວມໃຫຍ່ ຫຼາຍໆຄັ້ງ. ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຄູ່ຕ່າງໆເຫົ່າຼ ນ ີ້ ທາງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບສະໜຸນຈາກອົງການຫຼ່ດຜ່ອນໄພພິບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄພພິບັດໂລກ (GFDRR) ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແກລ່ ັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (GoL) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍຄວາມ ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຊ່ວຍໄຈ້ແຍກເພື່ອກໍານົດກາລະໂອ ກາດ ສໍາລັບການລົງທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນ ຕົວເມືອງແບບຄົບວົງຈອນ.

ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍ ບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ Deltares, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Earth Systems,ສູນກຽມພ້ອມ ປ້ອງກັນໄພພິບັດອາຊີ (ADPC) ແລະ ບໍລິສັດ Vientiane Geomatic Services ໄດ້ມີການປະເມີນການລົງທຶນທີທ່ າງ ລັດຖະບານສະເຫນ ີ ຈາກມມຸ ມອງທີ ແ່ ຕກຕ່າງ, ລວມທັງ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ, ການວິເຄາະຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ (BCA), ຜນົ ກະທົບຕໍສ່ ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບຕົວເມືອງ. ການປຶກສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ດ ໍາເນີນໄປໃນຮູບແບບ ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ການສໍາພາດເຊ່ິງໜ້າ.